Olje som primær energikilde 
Borettslaget fylte oljetanken første gang 14.07.70. Da tanken ble etterfylt for åttende gang den 27.09.71 var det forbrukt 37500 - 7000 = 30500 liter olje på 14,5 måneder. Det gir et årsforbruk på ca. 25250 liter olje!

Strøm som primær energikilde
Generalforsamlingen 21.06.83 ba styret utrede overgang til strøm da oljen var blitt så dyr. Det tok litt tid, men på begynnelsen av 90-tallet ble det endelig installert en el-kjele på 75 kW. Olje ble beholdt som sekundær energikilde. Men på grunn av stadig dyrere olje benyttes denne energikilden lite.

Oljebeholding pr. dato
Etter at undertegnede ble styreleder i 2012 har det ikke vært kjøpt inn olje. Siste innkjøp var juni og desember 2011 med hhv 4892 og 521 liter. Man må derfor anta at tanken var full i desember 2011. Tankens nivåmåler indikerer nå at det bare er noen få hundre liter igjen. Oljekvaliteten er dårlig. Brenneren soter og slukner.

Utfasing av olje som energikilde
Styret behandler dette i styresak 04/14 siden det synes gunstig både økonomisk og miljømessig. Dersom borettslaget i løpet av 2013 kun hadde anvendt olje, og med et forbruk på ca. 25000 liter, ville det ha kostet oss ca. kr. 265750 med en literpris på kr. 10,63. Om vi antar at vi samme år forbrukte ca. 2500 liter olje utgjør det 10% av årsforbruket. Hadde vi kun anvendt strøm ville kostnaden vært kr. 97909 + 9791 (10%) = kr. 107700.              
I tillegg til miljø- og klimagevinsten oppnår vi faktisk to andre fordeler med å fase ut fyringsolje.                                    
• Enklere brøyteforhold og flere parkeringsplasser på nordsiden av bygget
• Mindre energitap som følge av at varmtvannet (90% av tiden i 2013) kjøles ned i fyrkjelen (radiatoreffekten)

Jarle Andersen, 04.10.14


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no